Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

N0  8 GRAFISCH ONTWERP

Roek 8
5161 SM Sprang-Capelle

 

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen No  8 Grafisch Ontwerp en de Klant  i.c. een natuurlijke of rechtspersoon, voor zover daarvan door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van No 8 Grafisch Ontwerp zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.

2. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen 30 dagen wordt aanvaard.

 

Artikel 3. De uitvoering van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

de door No 8 Grafisch Ontwerp aan de Klant uitgebrachte offerte  is schriftelijk of per e-mail door de Klant bevestigd en akkoord bevonden, ontvangen en geaccepteerd door No 8 Grafisch Ontwerp .

2. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk of per e-mail geschieden.

3. No  8 Grafisch Ontwerp zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Klant naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Klant bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal No 8 Grafisch Ontwerp de Klant op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4. De Klant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door No 8 Grafisch Ontwerp mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

5. No  8 Grafisch Ontwerp kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de Klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens No 8 Grafisch Ontwerp niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

6. No  8 Grafisch Ontwerp heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

 

Artikel 4. Proeven

1. De Klant  onderzoekt de van de No  8 Grafisch Ontwerp  ontvangen proeven zorgvuldig op (taal- en spel-)fouten en gebreken en stuurt deze gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug.

2. No  8 Grafisch Ontwerp is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Klant goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

 

Artikel 5. Levering en levertijd
1. Levering van de volgens de overeenkomst te leveren producten  geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van de benodigde  gegevens en materiaal door de Klant, of op een later af te spreken tijdstip.

2. Voorafgaand aan de levering, wordt de Klant in de gelegenheid gesteld de te leveren producten te controleren en goed te keuren.

3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van No  8 Grafisch Ontwerp zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 6. Overmacht
1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

2. No  8 Grafisch Ontwerp is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst, indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

 

Artikel 7. Prijs
1. Alle overeengekomen prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen.

2. Tenzij anders is overeengekomen, brengt No  8 Grafisch Ontwerp geen kortingen in mindering voor onderdelen van een dienstenpakket die de Klant niet afneemt.

 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door No 8 Grafisch Ontwerp aan te geven  wijze, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven.

2. Indien de Klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de Klant de bezwaren binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum aan No  8 Grafisch Ontwerp kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal No  8 Grafisch Ontwerp een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

3. Indien de Klant niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan de Klant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld.

4. Indien de Klant niet binnen de termijn van lid 3 van dit artikel betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van de Klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van € 50,–, tenzij No  8 Grafisch Ontwerp aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom en eigendomsrechten

1. Tenzij anders overeengekomen, behoudt No  8 Grafisch Ontwerp zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere Intellectuele wet- en regelgeving en die voortvloeien  uit de opdracht

2. Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door No  8 Grafisch Ontwerp tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van No  8 Grafisch Ontwerp, ongeacht of deze aan de Klant of aan derden ter hand zijn gesteld.

3. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

4. Het intellectueel eigendom blijft altijd bij No  8 Grafisch Ontwerp en is onvervreemdbaar

5. De Klant kan het auteursrecht van een bepaald ontwerp kopen. In dit specifieke geval hoeft niet steeds toestemming te worden gevraagd aan No  8 Grafisch Ontwerp bij gebruik van het ontwerp in een nieuwe situatie.

 

Artikel 10. Gebruik en licentie

1. Alle door No 8 Grafisch Ontwerp in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van No 8 Grafisch Ontwerp totdat de klant alle verplichtingen uit de met No 8 Grafisch Ontwerp gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. De Klant is zonder de schriftelijke toestemming van No 8 Grafisch Ontwerp niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

3. Tenzij anders is overeengekomen, is het de Klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van No 8 Grafisch Ontwerp veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

4. Het is de Klant niet toegestaan om onderdelen van het product te wijzigen of te gebruiken voor andere doeleinden dan is overeengekomen.

5. No 8 Grafisch Ontwerp heeft met inachtneming van de belangen van de Klant, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

 

Artikel 11. Garanties, en vrijwaring
1. No 8 Grafisch Ontwerp garandeert dat het geleverde door of vanwege No 8 Grafisch Ontwerp is ontworpen en dat No 8 Grafisch Ontwerp geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

2. De Klant vrijwaart No 8 Grafisch Ontwerp of door No 8 Grafisch Ontwerp bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

3. De Klant vrijwaart No 8 Grafisch Ontwerp voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Indien No 8 Grafisch Ontwerp aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld

2. No 8 Grafisch Ontwerp  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door:

·         fouten in het materiaal dat door de Klant ter hand is gesteld.

·         misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

·         fouten van door of namens de Klant ingeschakelde derden.

·         gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

·         fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de Klant, overeenkomstig het bepaalde in Artikel 4 en Artikel 5.2 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is No 8 Grafisch Ontwerp slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Deze waarde heeft een maximum van € 350,00. Iedere aansprakelijkheid van No 8 Grafisch Ontwerp voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

4. De Klant vrijwaart No 8 Grafisch Ontwerp voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de Klant geleverde producten en diensten van No 8 Grafisch Ontwerp.

5. No 8 Grafisch Ontwerp is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door de Klant aangeleverd promotiemateriaal.

6. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die No 8 Grafisch Ontwerp mocht lijden ten gevolge van een aan de Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

7. Wijzigingen in de gegevens van de Klant dient de Klant direct schriftelijk mede te delen aan No 8 Grafisch Ontwerp . Als de Klant dit niet doet, is de Klant aansprakelijk voor eventuele schade die No 8 Grafisch Ontwerp als gevolg daarvan lijdt.

8. De Klant is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de Klant dit nalaat, kan No 8 Grafisch Ontwerp niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

 

Artikel 13. Klachten

1. De Klant dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 10 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens No 8 Grafisch Ontwerp vervalt.

2. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

3. Reclame schort de verplichtingen van de Klant niet op.

 

Artikel 14. Overige bepalingen

1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

2. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

 

Artikel 15. Wijziging van de voorwaarden

1. No 8 Grafisch Ontwerp behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien Klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

Artikel 16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen No 8 Grafisch Ontwerp en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de No 8 Grafisch Ontwerp en de Klant is de bevoegde rechter in het arrondissement waar No 8 Grafisch Ontwerp is gevestigd.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.